Åpenhetsloven

Åpenhetsloven 2022 redegjørelse – Konsertsystemer LLB AS

Vår virksomhet og vårt driftsområde er organisert på følgende måte
Konsertsystemer LLB AS (KS) er Nordens største privateide utleie- og produksjonsvirksomhet innenfor profesjonell lyd, lys, scene og AV utstyr. Vi leverer utstyr og personell til festivaler, konserter, events, møter og konferanser, messer og utstillinger, TV-produksjoner, teateroppsetninger m.m. i Norge.

KS har 75 ansatte, med hovedsete i Oslo og avdelingskontorer i Ålesund og Bergen. I tillegg til våre faste ansatte sysselsetter vi underleverandører, og på enkelte prosjekter samarbeider vi med vårt søsterselskap Nordic Rentals A/S i Danmark.

Våre egne ansatte og våre underleverandører er norske eller utenlandske statsborgere bosatt i Norge.

Vårt arbeid med åpenhetsloven
Arbeidet med åpenhetsloven er forankret i styret. Daglig leder har det overordnede ansvaret for loven, og rapporterer til styret minimum en gang pr år. Det praktiske arbeidet med undersøkelser og aktsomhetsvurderinger følges opp i samarbeid med Økonomisjef. Vi jobber for at alle ansatte og underleverandører skal arbeide innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dette gjør vi ved bevisst å planlegge våre prosjekt slik at arbeidsdagene ikke skal bli for lange, samt at ansatte oppfordres til å ta flere ukers sammenhengende ferie for best mulig restitusjon. Videre jobber vi aktivt for å unngå deltidsansettelser, og vi prøver å ha alle ansatte som ønsker det i 100% stilling. Vi jobber også aktivt for å øke andelen kvinner selskapet ved å ta bevisste valg i ansettelsesprosesser.
KS er en flerkulturell arbeidsplass med ansatte fra rundt 10 forskjellige land fra de fleste kontinenter.

Pr i dag stiller vi ikke krav til hvordan underleverandører etterlever åpenhetsloven, men dette er noe vi jobber videre med. I vårt arbeid med åpenhetsloven har vi sendt ut spørreundersøkelse til et utvalg av våre leverandører, der de fleste er norske og selv er underlagt åpenhetsloven.

Overordnet risikovurdering
Vi vurderer risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold å være størst utenfor egen virksomhet. De videre undersøkelsene våre er derfor rettet mot et utvalg av våre leverandører og forretningspartnere. Vi har valgt å vurdere noen av våre største leverandører, samt vesentlige utstyrsleverandører som handler med utlandet. Undersøkelsene har foregått ved samtaler og skriftlige spørreskjemaer.

KS har etablerte en varslingskanal i form av en egen e-post adresse – apenhetsloven(a)konsertsystemer.no – for å melde om brudd på menneskerettigheter, både for ansatte og innleid teknisk personale. Vi har ikke et slikt system for andre underleverandører, men vil se på dette i løpet av 2023.

Aktsomhetsvurderinger i Norge, funn og risiko for negative konsekvenser
Vi har gjort undersøkelser blant et utvalg av våre leverandører. Utvalget er primært basert på våre største leverandører, samt kantine- og rengjøringspersonale. Innenfor transport benytter vi primært egne ansatte, og sekundært norske underleverandører. Vi har spurt konkret om deres arbeid med menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, diskriminering, miljø og anti-korrupsjonsarbeid. Det er noe variasjon i hvilke tiltak leverandørene har iverksatt, og hvilken dokumentasjon de har på tiltakene. På bakgrunn av undersøkelser og svar har vi så langt kun avdekket ett forhold der en leverandør underbetalte en ansatt. Etter en dialog med leverandøren ble dette forholdet rettet opp, og den ansatte mottar nå korrekt lønn.

På generelt grunnlag vurderer vi risikoen for negative konsekvenser i Norge som svært lav.

Aktsomhetsvurderinger utenfor Norge, funn og risiko for negative konsekvenser
KS’ virksomhet foregår kun i Norge og vi handler i all hovedsak med norske leverandører. Vi er likevel innforstått med at flere av produktene vi kjøper er produsert i, eller inneholder komponenter fra asiatiske land som Kina, men også mye fra EU-land samt USA og Japan. Det er en kjent sak at arbeidstakeres rettigheter og menneskerettigheter ikke står like sterkt i Kina som i Norge, og vi er derfor klar over risikoen for at menneskerettighetsbrudd kan forekomme hos produsentene av komponenter som inngår i produktene vi kjøper.

Vi har fått en Supplier Code of Conduct fra vår største produsent av lydutstyr som produserer varene sine i Frankrike, samt fra vår største leverandør av lysutstyr som primært produserer sine varer i Danmark og USA. Vi har derimot ikke kommet lenger i arbeidet med våre underleverandører, men vil fortsette denne jobben utover i 2023.

KS planlegger å løfte spørsmålet om åpenhetsloven i bransjeforeningen BFSP for å se om foreningen kan jobbe overfor produsentene med større tyngde enn hva et enkelt selskap kan gjøre.

For å stanse avdekkete negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak
Vi har avdekket et forhold der tiltaket var å gå i dialog med den aktuelle leverandøren og kreve at den ansatte fikk korrekt lønn for sitt arbeide. Tiltaket ga ønsket resultat.
Vi jobber aktivt for at egne ansatte og underleverandører skal forholde seg til arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Dette er et arbeid som har pågått over flere år. Vi opprettet en HR sjef stilling i 2018 som bl.a. skulle bistå ledergruppen og de ansatte med oppfølging av HR relaterte utfordringer.

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak
KS og vårt søsterselskap Nordic Rentals vurderer å innføre Supplier Code of Conduct som en del av våre leverandørbetingelser.

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat
Da vi avdekket at en ansatt hos en leverandør var underbetalt gikk vi i dialog med leverandøren, noe som resulterte i at den ansatte nå får korrekt lønn. Vi forventer at den ansatte beholder korrekt lønn også fremover i tid og vil følge opp dette.
HR sjef stillingen ble opprettet fordi ledergruppen så behovet for denne kompetansen, og vi ser at det har hatt en positiv innvirkning på trivsel og miljø på arbeidsplassen, samt at ansattes rettigheter og arbeidsforhold blir bedre ivaretatt.

Spørsmål vedrørende Konsertsystemers etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til daglig leder Marius Widerøe på e-post marius(a)konsertsystemer.no eller økonomisjef Eirik Gaaseide på e-post eg(a)konsertsystemer.no.

 

Oslo, 30. juni 2023
Styret i Konsertsystemer LLB AS

Download: Åpenhetsloven 2022 Konsertsystemer