Utleiebetingelser

Utleiebetingelser gjeldende for Konsertsystemer LLB AS

Generelt

 • Disse betingelsene er gjeldene fra 01.03.2020 og erstatter alle tidligere utleiebetingelser såfremt ikke annet er skriftlig avtalt. Utleiebetingelsene ansees som lest og godtatt av kunden ved kontraktinngåelse. Konsertsystemer LLB AS (heretter kalt KS) sitt utstyr skal ikke under noen omstendigheter brukes på en slik måte at det kan skade KS sitt omdømme.

Tilbud

 • Tilbud er kun gjeldene i 10 dager fra tilbud oversendes kunde om ikke annet er avtalt skriftlig. Tilbud som ikke er akseptert innen 48 timer før utleieperiodens begynnelse kan uten forvarsel kanselleres av KS.

Levering

 • Utstyret er å anse som levert når det er stilt til disposisjon på KS sitt lager på avtalt tidspunkt (ved «dry hire»), eller når det er levert på produksjonssted (ved totalleveranse) og risikoen for utstyret er helt og fullt på leietaker inntil utstyret er levert tilbake til KS til avtalt tid i en slik tilstand at skade på utstyret ikke kan oppstå uten menneskelig inngripen.
 • KS har ansvaret for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Leietaker plikter å melde fra til utleier umiddelbart dersom det oppdages mangler i leveransen eller feil på utstyr. Evt. Mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtalen, såfremt KS innen rimelig tid søker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan uansett ikke kreve erstatning utover den forholdsmessige del av leiesummen. KS påtar seg intet ansvar for evt. tap eller ekstra kostnader leietaker måtte påberope seg som følge av svikt på noe av det innleide utstyret.

Retur

 • Ved «dry hire» skal utstyret leveres tilbake KS sitt lager innen kl. 12.00 den dagen leieperioden opphører.
 • Alt utstyret skal leveres tilbake i samme stand som da det ble utlevert ved leieperiodens begynnelse. Enhver modifikasjon av utstyret er forbudt uten skriftlig avtale. Kunden faktureres de kostnader KS har som følge av forsinket eller mangelfull levering. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til reparasjoner, kveiling av kabler, manglende demontering og vask, samt innleie av tilsvarende utstyr for å erstatte manglende utstyr ved behov. Rengjøring og nullstilling av utstyr faktureres med gjeldende timesats, som for 2020 er 995,- eks mva pr time.
 • Utstyr som ikke er tilbakelevert innen 7 dager fra utleieperiodens slutt ansees som mistet eller stjålet og KS forbeholder seg retten til å politianmelde stjålet utstyr uten å videre varsle leietaker. Ved manglende eller stjålet utstyr faktureres leietaker veiledende nypris for likt eller tilsvarende produkt, samt alle andre tilkommende kostnader. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til fraktkostnader, merkekostnader, emballeringskostnader og monteringskostnader.

Betaling

 • Betaling skal skje kontant ved henting av utstyr med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved etterskuddsfakturering skal avtalt beløp være KS i hende innen 14 dager etter utleieperiodens begynnelse med mindre annet er skriftlig avtalt. KS godtar kun betaling i norske kroner (NOK). Ved forsinket betaling belastes kunden med etterskuddsrente etter gjeldene satser.

Endring av avtale/avbestilling

 • Både muntlig og skriftlig bekreftelse er bindende. Ved brudd på denne bekreftelsen, kan KS fakturere inntil 20 % av avtalt sum. Avtalen kan bare endres eller sies opp etter samtykke med selger. Ved avbestilling senere enn 6 uker før leieperiodens start, belastes 50% av avtalt sum. Ved avbestilling senere enn 14 dager før leieperiodens start, belastes 100% av avtalt sum i sin helhet.
 • Dersom kunden ønsker å forlenge leieperioden må dette godkjennes av KS. Dersom utstyret er planlagt brukt i den forlengede perioden, blir kunden belastet for de kostnader KS måtte ha for å skaffe tilsvarende utstyr til veie.

Mislighold

 • Ved mislighold av disse betingelser kan KS til enhver tid kreve utstyret tilbakelevert eller hente utstyret for leietakers regning og risiko. Leietaker er alene ansvarlig for skader som følge av feil på strømnett eller andre ting KS sitt mannskap tar for gitt er merket i henhold til lovverk og forskrifter.

Særlige bestemmelser

 • I de tilfeller leietaker stiller med riggehjelp/stage hands skal disse være over 18 år, med normal fysikk og ikke være beruset. Det vil bli fakturert 4500,- + mva for hver manglende/ikke brukbar riggehjelp pr 8 timers skift.

Fremleie

 • Leid utstyr skal ikke under noen omstendigheter fremleies uten skriftlig godkjenning av KS. KS har eiendomsretten over utstyret gjennom hele leieperioden og eiendomsretten for utstyret kan ikke under noen omstendigheter overføres til andre.

Ansvar og risiko (forsikring)

 • Kunden bærer det hele og fulle ansvaret for utstyret i hele leieperioden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til forsikring og skader på fremmed eiendom.

Parkering

 • Leietaker plikter å stille med hensiktsmessige parkeringsfasiliteter til KS sine biler i umiddelbar nærhet av produksjonslokasjonen gjennom hele leieperioden dersom ikke annet er skriftlig avtalt. KS viderefakturerer kunden alle kostnader knyttet til parkeringsavgifter, samt bøter som følge av feil eller mangelfull informasjon om parkeringsfasiliteten.

Kost/Losji

 • Kunden plikter å stille til disposisjon egnet kost og losji for KS sitt mannskap. Dette inkluderer innleid arbeidskraft KS stiller med. Det skal serveres mat minimum hver fjerde time. Det skal også være enkel tilgang på toalettfasiliteter samt drikkevann under hele leieperioden. Der overnatting er nødvendig skal det stilles til disposisjon et rom til hver person med mindre annet er skriftlig avtalt. Dersom leietaker ikke kan oppfylle disse betingelsene skal ansvarlig prosjektleder hos KS underrettes uten opphold. KS vil fakturere NOK 300,- eks mva pr person pr 8. time ved uteblitt kost, og leietaker står selv inne for alle kostnader og forsinkelser som måtte oppstå som følge av dette.
 • Kunden må stille med overnatting til alt KS personell på alle oppdrag der det er mindre enn 8 timer fra en dag er slutt til neste dag begynner. Minimum tidsperioden må også være inklusive evt opprigg, nedrigg, prøver samt reisevei t/r Oslo osv.

Riggehjelp/bærehjelp

 • Dersom oppdragsgiver (KS sin kunde) stiller med riggehjelp/bærehjelp, plikter oppdragsgiver å utstyre riggehjelp/bærehjelp med nødvendig personlig verneutstyr (PVU) samt gi dem en lovpålagt yrkesskadeforsikring. Konsertsystemer forutsetter at PVU brukes på riktig måte. Avvik meldes inn om nødvendig. Bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven gjelder også for riggehjelp/bærehjelp. Hvis PVU ikke brukes riktig kan Konsertsystemer stoppe arbeidet, som en konsekvens av sin på-se plikt for at kontrakten etterleves. Oppdragsgiver må ta alle konsekvenser av en slik arbeidsstopp. Oppdragsgiver skal videre sørge for det avtalte antall riggehjelp/bærehjelp ved tømming av biler, opprigg, nedrigg og fylling av biler. Riggehjelp/bærehjelp skal bestå av voksne (over 18 år), edru personer med normalt god fysikk hvor arrangør utnevner én til leder. Arrangøren skal sørge for sikkerhet og forpleining for riggehjelp/bærehjelp. Det vil være en fordel for produksjonen om det er de samme riggehjelp/bærehjelp ved opprigg som ved nedrigg. Vi vil gjøre oppmerksom på at alle hjelpere skal være tilstede og til rådighet for Konsertsystemer fra det avtalte ankomsttidspunkt til opprigg er helt ferdig. Det samme gjelder ved nedrigg og fylling av biler. Om det avtalte antall riggehjelp/bærehjelp ikke er til stede, eller ikke er edru, betaler arrangør 5.000,- + mva pr 8 timers hyre, pr uteblivende eller inaktive riggehjelp/bærehjelp. Konsertsystemer LLB AS kan, såfremt det avtalt antall riggehjelp/bærehjelp ikke er til stede, på arrangørens regning rekvirere ekstern hjelp.

Spesielle krav ved leie av utendørs scener

 • Leveransen anses som utført selv om byggingen av scene ikke har latt seg gjennomføre, eller er forsinket som følge av ekstremt dårlig vær eller andre ytre fysiske omstendigheter, så fremt vi på det avtalte leveringstidspunktet befant oss på leveringsstedet med det avtalte utstyr. Økte kostnader til personell og transport som følge av ovenstående må dekkes av oppdragsgiver. Eventuelle kostnadsbesparelser som følge av avlysning tilkommer oppdragsgiveren.
 • Leietaker må stille med mat, drikke, toalettfasiliteter til alle KS sine mannskaper og overnatting til disse der det er et behov. Ved leie av større utendørsscener må leietaker stille med truck og lift etter behov. Det må også være mulig for KS sine store biler å kunne kjøre helt frem til der scenen skal stå, samt tømme bilene og ha snuplass for disse.
 • Ved vindstyrker eller vindkast over 15 m/sek vil vi løpende måtte vurdere om taket må senkes el.l. tiltak. Likeledes kan det bli aktuelt å fjerne duker for bedret vindgjennomgang. Dette kan medføre at arrangementet må stanses/utsettes/avlyses, og er vår scenemesters sikkerhetsmessige vurdering i samråd med ledelsen i KS. Det økonomiske ansvar hviler i alle slike tilfeller på arrangør/leietager. For øvrig er arrangør ansvarlig for sikkerheten til artister og medvirkende på scenen. Dette gjelder også i tilfelle tordenvær, med fare for lynnedslag. Scenen er normalt sikret med jordspyd, men er ikke utstyrt med lynavleder. Det påhviler arrangør/leietager å beslutte hvorvidt arrangementet skal stanses/avlyses/utsettes ved tordenvær, samt å bære alle økonomiske følger av en slik beslutning.
 • Regn i kombinasjon med ugunstig vindretning kan innebære at hele eller deler av sceneområdet blir eksponert for vann. KS kan ikke påta seg noe ansvar verken praktisk eller økonomisk for artister eller tredjeparts teknisk utstyr i slike tilfeller, og det vil alltid være leietagers ansvar å iverksette tiltak for å hindre eller begrense skader i slike tilfeller. Ved svikt i annet teknisk utstyr som er levert i kombinasjon med utendørs scene fra KS, for eksempel lyd-lys-eller videoutstyr, som følge av værpåvirkning, kan det ikke kreves reduksjon i leieprisen såfremt KS søker å få utstyret operativt igjen, med mindre det dreier seg om uaktsomhet fra KS side. Partene er kjent med risikoen for å benytte følsomt elektronisk og elektrisk utstyr ment for innendørs bruk, utendørs.

Forhold utenfor KS sin kontroll (Force Majeure)

 • KS bærer intet ansvar eller risiko ved manglende eller forsinket levering som følge av forhold utenfor KS sin kontroll. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til naturkatastrofer, terror, streik eller annen arbeidskonflikt, mangelfull eller skadet infrastruktur eller brann. KS plikter å informere sin kunde uten opphold dersom det fremkommer informasjon som gjør at leieforholdet ikke kan oppfylles i henhold til avtale.
 • KS forbeholder seg retten til å avlyse og evakuere ethvert arrangement der KS sitt utstyr blir brukt dersom det foreligger eller oppstår forhold som gjør det sikkerhetsmessig uforsvarlig å gjennomføre arrangementet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til feil bruk av utstyr, væromslag og vind, manglende nødutganger eller andre byggtekniske forhold, opptøyer eller trengsel samt trusler eller vold mot KS sitt mannskap.