2003

Postet:

Victory 2003

Foto: Konsertsystemer LLB AS

Lyd+lysbuss
Turbosound Flashlight 8+12.